Tsering Lhamu(Local, Our former student)Shrisha
Pradhananga
Pooja Chhettri  Phurwa Sangmo (Local,our former Student)

Sushma ShakyaSanjana Shrestha Laxmi Kayastha
(from Lower Dolpa)
Prasti Gauchan  Hari (Hrishav) BhattraiGunjan LuitelSusen KayasthaAgya Mizal (Local)Pema Wangchuk
(Local, our former Student)
Binita Jirel Bidit  Danekhu Dawa Dhondup
(Local,our former Student)

NyimaTashi Gurung
School Coordinator
(local, our former Student)